Scheme 41: Synthesis of 1-alkylamino-4-chlorobenzo[g]phthalazine derivatives 147-149.