λ (nm) Declared content (mg) Founda (mg) Recovery% RSD%
AM          
Brand 1          
  238 5 4.34 ± 0.06 86.9 1.41
  268 5 5.54 ± 0.02 110.8 0.38
  269 5 5.52 ± 0.02 110.4 0.37
  270 5 5.51 ± 0.02 110.3 0.37
Brand 2          
  238 5 4.28 ± 0.11 85.6 2.68
  268 5 5.45 ± 0.10 109.0 1.75
  269 5 5.45 ± 0.08 109.1 1.41
  270 5 5.47 ± 0.06 109.4 1.08
AT          
Brand 1          
  235 20 20.88 ± 0.03 104.4 0.15
  256 20 19.52 ± 0.03 97.6 0.16
  309 20 19.93 ± 0.01 99.7 0.04
  310 20 19.79 ± 0.01 98.9 0.07
Brand 2          
  235 20 20.88 ± 0.03 104.4 0.13
  256 20 19.51 ± 0.02 97.5 0.12
  309 20 19.93 ± 0.01 99.7 0.04
  310 20 19.78 ± 0.01 98.9 0.06
aMean of five determinations.
Table 7: Results of application of CWT zero-crossing method on the spectra of the pharmaceutical preparations.