Body Mass Index

 

 

 

Lowweight

<18.5

 

 

Normal weight

18.5 – 24.9

 

 

Overweight

25.9 – 29.9

 

 

Obesity, class I

30.0 – 34.9

 

 

Obesity, class II

35.0 – 39.9

 

 

Extreme obesity, orclass III

>40

 

 

 

 

 

 

WaistCircumference

 

 

 

Men

High>90 cm

 

 

Women

High>80 cm

 

 

 

 

 

 

Hip-Waist Ratio

 

 

 

Men

Low<0.90

Moderate  0.90-0.95

High>0.95

Women

Low<0.80

Moderate  0.80-0.85

High>0.85

Table 3: Anthropometrics in Mexico – Body Mass, Waist Circumference, and Hip-Waist Ratio.