Fasting 1 h 2 h 3 h
  Glucose IRI Glucose IRI Glucose IRI Glucose IRI
NIDDM 268.3 18.5 382.5 31.2 401.7 29.4 354.7 26.6
(SD) 54.0 4.1 60.9 4.0 82.5 6.9 88.8 6.5
IG Index 6.89 8.15 7.32 7.49
MRDM 306.5 8.1 490.6 13.2 508.0 15.9 420.0 12.5
(SD) 42.6 4.5 64.8 5.3 50.5 6.3 44.4 4.6
IG Index 2.64 2.69 3.13 2.97
Control 82.8 11.9 130.8 30.9 100.2 17.1 90.2 15.2
(SD) 12.7 3.5 17.8 5.5 12.8 6.3 9.4 4.2
IG Index 14.37 23.62 17.06 16.85
Table 1: Blood glucose (in mg/dl) and serum insulin in IU/ml) in response to OGTT (standard deviation-SD) and insulin-glucose index [6].