•  Basal Glucose/Insulin < 4,5
•  Basal Insuline > 16 mUI/l
•  Abnormal oral glucose test
•  HOMA= basal insuline (mcU/ml) x basal glucose (mg) / 405
•  Insuline sensibility= basal insuline / 91 x 0,05551 (normal ≥1)
•  HOMA β cell= 360x basal insulin / basal glucose (mg) – 63 (normal=100%)
Table 2: Methods to diagnose IR