γ-PGA-APA (μg/ml) Citotoxicity (%)
700 58 ± 10.0
600 25 ± 4.3
500 9 ± 2.1
400 0
300 0
200 0
Table 2: Cytotoxicity percentage on PBMC cells 48-h post γ-PGA-APA treatment. Values are the mean of three experiments ± SD.