Populatiom sub-groups Genotype Cases/Controls OR (95% CI) p- value
Ethnicity        
Kazakh GG 17/11 1.84 (0.73 – 4.62) 0.19
GT+TT 26/31 0.54 (0.22 – 1.36)
Russian GG 39/23 2.10 (1.07 – 4.10) 0.03
GT+TT 38/47 0.48 (0.24 – 0.93)
Age        
≤60 GG 14/14 0.83 (0.34 – 2.02) 0.68
GT+TT 35/29 1.21 (0.50 – 2.94)
>60 GG 43/21 3.13 (1.59 – 6.17) 0.0008
GT+TT 34/52 0.32 (0.16 – 0.63)
Sex        
Male GG 22/8 3.96 (1.52 – 10.31) 0.004
GT+TT 25/36 0.25 (0.10 – 0.66)
Female GG 35/27 1.33 (0.69 – 2.54) 0.4
GT+TT 44/45 0.75 (0.39 – 1.45)
Smoking status        
Never GG 30/28 1.88 (0.97 – 3.62) 0.06
GT+TT 36/63 0.53 (0.28 – 1.03)
Ever GG 16/6 2.53 (0.81 – 7.89) 0.11
GT+TT 19/18 0.40 (0.13 – 1.24)
Alcohol consumption        
Positive GG 12/6 2.94 (0.92 – 9.36) 0.06
GT+TT 17/25 0.34 (0.11 – 1.08)
Negative GG 34/28 1.79 (0.94 – 3.42) 0.08
GT+TT 38/56 0.56 (0.29 – 1.07)
Table 3: Association analysis based on ethnicity, age, gender, smoking and alcohol status.