Sample Amount Present (ng) Amount Added (ng) Amount Recovered % Recovery
Ethanolic extract 384.31 ng     1000 ng 1384.31 ng 99.86
Isolated quercetin 228.15 ng 1000 ng 1228.15 ng 99.76
Market formulation 312.24  ng 1000 ng 1312.24 ng 99.75
Table 3: Recovery study.