State/ut's Fruits Vegetables
  A P A P
Andaman &Nicobar 3.55 29.72 6.89 51.79
Andhra Pradesh 973.80 14219.31 710.31 12422.06
Arunachal Pradesh 89.08 322.16 1.40 35.00
Assam 153.96 2210.24 291.00 3479.94
Bihar 306.73 4491.24 871.08 16572.70
Chhattisgarh 212.88 1930.18 404.05 5502.36
D & n Haveli     1.10 5.50
Daman & Diu        
Delhi     27.30 483.68
Goa 11.27 81.61 6.67 80.86
Gujarat 381.50 8413.17 571.30 11433.58
Haryana 52.12 550.00 370.92 6000.00
Himachal Pradesh 218.03 836.96 78.99 1514.43
Jammu & Kashmir 355.09 2073.74 63.06 1395.47
Jharkhand 93.17 890.04 313.51 4236.73
Karnataka 408.20 6936.90 439.20 7354.88
Kerala 314.56 2584.01 146.00 3445.58
Lakshadweep 0.22 0.48 0.25 0.33
Madhya Pradesh 203.79 5691.90 631.25 12966.50
Maharashtra 1565.00 10021.00 726.00 10112.00
Manipur 54.05 525.78 24.28 274.50
Meghalaya 33.59 339.36 42.04 428.04
Mizoram 57.89 344.43 42.87 260.52
Nagaland 40.16 375.74 52.48 483.39
Odisha 325.86 2148.27 677.33 9433.66
Puducherry 0.48 10.01 0.67 14.73
Punjab 76.95 1528.61 190.42 3907.60
Rajasthan 45.83 444.60 159.77 1366.09
Sikkim 16.02 24.40 26.11 132.02
Tamilnadu 328.54 7370.04 299.79 8678.49
Tripura 60.57 638.78 45.58 760.16
Uttar pradesh 328.70 5378.33 930.92 20341.04
Uttarakhand 200.85 805.67 88.03 1059.57
West Bengal 223.50 3194.00 1368.05 26014.95
Total 7135.947 84410.673 9608.590 170248.15
Table 4: Area and Production of fruits and vegetables 2013-14 [1].