Group Cases Pregnancies (1-3 mo) Pregnancies (3-6 mo) Total pregnancies
Tamoxifen+Tradamix® 30 6 7 13 (33.3%, p=0.025)
Tamoxifen 30 3 3 6 (20%, p=0.032)
Placebo 30 2 2 4 (13.3%, p=0.038)
Table 1: Pregnancy rates in the 3 Groups.