Antimicrobials tested Susceptible Intermidiate Resistant

E.coli E.coli O157:H7

E.coli E.coli O157:H7

E.coli E.coli O157:H7

Te(30µg)
C (30µg)
K(30µg)
SH(100µg)
AMP(10µg)
AML(10µg)

51.4%
74.3%
85.5%
85.7%
28.6%
31.4%

66.67%
100%
100%
100%
0
0

0
2.86%
2.86%
8.57%
5.7%
0
0
0
0
0
0
0

48.57%
22.86%
8.86%
5.7%
65.7%
66.67%

33.33%
0
0
0
100%
100%

Table 2: Antimicrobial susceptibility profile of E.coli and E. coli O157:H7 isolates.