Rainfall station Pinglin   Shisangu Feitsui   Jiuqionggen Bihu Taiping
Horizontal distance (m)          
Pinglin 0          
Shisangu 6729 0        
Feitsui 14011 7760 0      
Jiuqionggen 7654 3684 6769 0    
Bihu 6468 11558 17007 10317 0  
Taiping 12377 18883 26382 19953 12514 0
Elevation differences (m)          
Pinglin 0          
Shisangu 320 0        
Feitsui 8 328 0      
Jiuqionggen 168 152 176 0    
Bihu 176 144 184 8 0  
Taiping 250 70 254 82 74 0
Table 1: Horizontal distances and elevation differences between rainfall stations in the Feitsui reservoir watershed.