Figure 1: The total reducing anti oxidant property in agbo iba, agbo iba ponto, agbo jedi, agbo ara riro and agbo atosi.