HRU name Coefficient of Determination (R2) Volumetric Error (%)
Calibration Validation Calibration Validation
Salawin 0.78 0.76 3.87 2.56
Mae Kok 0.74 0.71 4.23 3.12
Mae Khong 0.61 0.67 8.74 6.58
Chao Phraya 0.87 0.82 1.42 2.06
Mae Klong 0.85 0.81 2.64 3.51
Bang Pakong 0.77 0.84 4.11 3.28
Eastern Gulf 0.62 0.59 -9.84 -10.71
Western Gulf 0.7 0.71 -9.71 -8.65
Southern 0.65 0.62 -8.21 -8.65
Table 4: HEC-HMS model performance statistics during calibration and validation.