Scheme 51: Cu-catalyed C-O cross-coupling en Route to Corsifuran A [142].