E2/E2 E2/E3 E3/E3 E2/E4 E3/E4 E4/E4
patients (n=373) 0.27 6.97 47.45 2.95 39.41 2.95
controls (n=286) 0.70 17.48 59.80 2.09 19.58 0.35
OR X X X 1.41 2.67 8.66
95% CI X X X 0.51–3.88 1.86–3.82 1.11–67.48
p-value X X X 0.62 0.0000 0.01
Table 3: Frequency of apolipoprotein E genotypes (%).
Goto home»