Distance metastasis WWOX (-) WWOX (+) TOTAL
Metastasis (-) 25(%43.1) 33(%56.9) 58
Metastasis (+) 4(%100) 0(%0) 4
TOTAL 29(%46.8) 33(%53.2) 62
Table 7: Distance metastasis and WWOX expression.