Figure 3: Srtuctures of Betrixaban, Darexaban, Otamixaban.