Figure 4: ubiquitin binding domain (magenta)showing hydrophobic Tyr 223 and Leu 226.