Parcel no Location_X Location_Y L_G_A Village_Town Soil_type Name_of_farm_officer Farm_officer_phone No_of_plot_per_parcel
JSFM/14/01 599489 1218536 Gwaram Gwaram Sandy Mr. AA 80333333 5
JSFM/14/02 606050 1232718 Gwaram Gwaram Sandy Mr. AA 80333333 4
JSFM/14/03 575570 1244148 Gwaram Gwaram Sandy Mr. AA 80333333 5
JSFM/14/04 583614 1253038 Gwaram Gwaram Sandy Mr. AA 80333333 4
JSFM/14/05 577052 1269125 Buji Buji Sandy Mr. Ali 90887888 3
JSFM/14/06 580227 1282671 Buji Buji Sandy Mr. Ali 90887888 4
JSFM/14/07 562870 1271241 Birnin-ku Birnin-ku Sandy Mr. Amos 80777777 4
JSFM/14/08 559695 1263621 Birnin-ku Birnin-ku Sandy Mr. Amos 80777777 3
JSFM/14/09 555039 1289021 Kiyawa Kiyawa Sandy Mal. Abubakar 81555555 5
JSFM/14/10 538952 1288598 Dutse Dutse Sandy Mal. Isa 123456789 5
JSFM/14/11 535777 1302991 Dutse Dutse Sandy Mal. Isa 123456789 5
JSFM/14/12 565622 1313151 Kiyawa Kiyawa Sandy Mal. Abubakar 81555555 3
JSFM/14/13 545514 1321406 Jahun Jahun Sandy ibrahim 815452000 4
JSFM/14/14 555674 1329873 Jahun Jahun Sandy ibrahim 805452000 5
JSFM/14/15 574089 1345960 Miga Miga Sandy ibrahimMiga 808888888 5
JSFM/14/16 574300 1353580 Miga Miga Sandy ibrahimMiga 808888888 4
Table 2: Attribute Table of Zone1 Farm parcel.