Study Year Patients presenting with symptoms who had improvement after GKRS (%)
Kilburn 2014 NR
Peterson 2014 NR
Jung 2013 32
Sengoz 2013 NR
Kawabe 2012 NR
Leeman 2012 NR
Li 2012 NR
Lin 2012 NR
Yoo 2011 NR
Valery 2011 57
Hatiboglu 2011 NR
Kelly 2011 50
Koyfman 2010 NR
Samblas 2009 42
Lorenzoni 2009 NR
Kased 2008 10
Hussain 2007 9
Fuentes 2006 57
Yen 2006 60
Shuto 2003 NR
Huang 1999 50
Abbreviations: NR – not reported
Table 4: Reported improvement of brainstem tumor-related symptoms [1,2,4-22].