Parameter a.u. Parameter a.u.
αxx 58.515 βxxx 8.575
αxy 3.810 βxxy -6.711
αyy 51.13 βxyy 3.304
αxz 1.11 βyyy -20.014
αyz 0.899 βxxz 0.717
αzz 47.92 βxyz -2.743
αtot 82.60 βyyz 0.216
Δα 102.05 βxzz -4.166
μx 3.669 βyzz -3.960
μy -4.021 βzzz 0.0395
μz 0.5156 βtot 97.08
μ 5.468    
Table 8: The dipole moments μ (D), the polarizability α (a.u.), the average polarizability αo (esu), the anisotropy of the polarizability Δα (esu), and the first hyperpolarizability β (esu) of L-Valine.