alexa
Reach Us +441704335730
New Vascular Ligation Technique Applied in Liver Transplantation | OMICS International
[Jurnalul de Chirurgie]
ISSN: 1584-9341
Journal of Surgery
Make the best use of Scientific Research and information from our 700+ peer reviewed, Open Access Journals that operates with the help of 50,000+ Editorial Board Members and esteemed reviewers and 1000+ Scientific associations in Medical, Clinical, Pharmaceutical, Engineering, Technology and Management Fields.
Meet Inspiring Speakers and Experts at our 3000+ Global Conferenceseries Events with over 600+ Conferences, 1200+ Symposiums and 1200+ Workshops on Medical, Pharma, Engineering, Science, Technology and Business
All submissions of the EM system will be redirected to Online Manuscript Submission System. Authors are requested to submit articles directly to Online Manuscript Submission System of respective journal.

New Vascular Ligation Technique Applied in Liver Transplantation

Radu Zamfir1*, Vladislav Brașoveanu1, Leonard David1, Cristian Lupașcu2, Florin Cristian Blăjuț1, Tudor Stoian1, Luiza Țircă1 and Irinel Popescu1

1Fundeni Clinic Institute, Center of General Surgery and Liver Transplantation “Dan Setlacec” București, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy București, Romania

2Department of Surgery, “Gr.T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Romania

*Corresponding Author:
Radu Zamfir, MD
Fundeni Clinic Institute
Center of General Surgery and Liver Transplantation “Dan Setlacec” Șoseaua Fundeni
No. 258, Sector 2, București. Romania
Tel: +40(0)744340070
E-mail: [email protected]

Received Date: August 09, 2014; Accepted Date: October 25, 2014; Published Date: December 30, 2014

Citation: Zamfir R, Brașoveanu V, David L, Lupașcu C, Blăjuț FC, et al. [New Vascular Ligation Technique Applied in Liver Transplantation]. Journal of Surgery [Jurnalul de chirurgie] 2015; 10(4):297-299 doi: 10.7438/1584-9341-10-4-12

Copyright: © 2015 Zamfir R, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Visit for more related articles at Journal of Surgery

Abstract

Liver procurement is a race against time, which is mainly focused on obtaining a good quality of liver grafts with an ischemia time as short as possible. The actual procurement time definitely influence cold ischemia time, a reduction of it leading to shorter graft cold ischemia time.

Methods: We examined the use of tire-ups in the liver procurement, in terms of improving the procurement time (calculated as the time between incision and the time of starting infusing portal vein and aorta with cold preservation solutions).

Results: We enrolled in our study two groups of 30 donors each. In the first group we included patients on which we did not use the tire-ups, and in the second patients on which the tire-ups were used for dissection and rapid clamping of the infrarenal aorta and the portal vein. Procurement time in group 1 averaged 121.6 minutes (+/- 20.2 minutes) and in the second batch averaged 88 minutes (+/- 16.2 minutes), with statistical significance (p<0.05). We observe a reduction of about 30 minutes between batches, reduction which was possible using tire-ups in rapid dissection and clamping of the portal vein and aorta.

Conclusions: The use of tire-ups are a simple, cheap and feasible to shorten operative time in liver procurement. It can be successfully applied to all donors shortening the actual time of sampling, with direct consequences to cold ischemia time.

Keywords

Liver transplantation; Liver procurement; Tire-up; Vascular ligation

Introduction

Prelevarea hepatică, de obicei parte a prelevării multiorgan, reprezintă etapa premergătoare transplantului hepatic și are ca obiectiv furnizare unei grefe hepatice cât mai bune, în condiţiile preexistente legate de donator, cu un timp de ischemie cât mai scurt. Mai multe studii retrospective, analizând variabile legate atât de primitor cât și de donator, au identificat factori de risc predictivi pentru supravieţuirea grefei și a pacientului după transplantul hepatic de la donator aflat în moarte cerebrală.

Factorii de risc legaţi atât de donator cât și de primitor care au influenţat negativ supravieţuirea includ vârsta donatorului, sexul, testele funcţionale hepatice, durata spitalizării în secţia de Terapie Intensivă, folosirea de agenţi vasopresori, scorul MELD al primitorului, insuficiența renală, timpul de protrombină (PT) crescut și nu în ultimul rând durata prelevări [1-4]. Timpul efectiv de prelevare influenţează categoric timpul de ischemie rece, o reducere a acestuia ducând la scurtarea timpului de ischemie rece a grefei [5].

Unul din timpii importanţi din cadrul prelevării hepatice îl constituie disecţia și canularea arterei aorte și a venei mezenterice inferioare [4]. Acest pas asigură izolarea, din punct de vedere vascular, a grefei, ce împiedică distribuirea soluţiei de prezervare către alte organe [6]. Tehnica actuală presupune disecţia și ulterior ligatura aortei infrarenale și cu fir de Silk 2. Vom prezenta în acest studiu o metoda modernă de reducere semnificativă a timpului de ischemie rece folosind benzile de plastic tire-up (Figura 1).

Material și metodă

Am analizat două loturi a 30 de donatori de grefă hepatică. În cel de-al doilea lot au fost incluşi pacienţii la care s-a folosit metoda de disecţie și ligaturare cu tire-up-uri. Cei 30 de donatori din primul lot au fost selectaţi retrospectiv din totalul donatorilor la care s-a practicat prelevare hepatică în perioada ianuarie 2013-aprilie 2014. Au fost analizate vârsta, sexul, IMC astfel încât să existe un case-match între cele două loturi de donatori (Tabel I).

Tabel 1: Datele Donatorilor.

  Lot 1 Lot 2
Vârsta (ani) 42 ± 10 44 ± 8
Sexul (B / F) 18-Dec 17-Dec
IMC (kg/m2) 29 ± 3 30 ± 3

Metoda de disecţie și ligaturare a arterei aorte și a venei mezenterice inferioare

În cadrul prelevării hepatice, după disecţia ficatului, pentru izolarea vasculară a grefei hepatice se ligaturează și canulează artera aortă infrarenală și vena mezenterică inferioară (pentru perfuzarea cu soluţie de prezervare pe vena portă) și se ligaturează artera aortă deasupra trunchiului celiac. Ligaturarea și fixarea canulelor în artera aortă și în vena mezenterică inferioară se realizează clasic cu fir de Silk 2. Acest timp al prelevării poate fi scurtat prin folosirea benzilor de plastic tire-up (Figura 1).

surgery-banda-plastic

Figura 1: Banda de plastic tire-up.

Pentru disecţia și canularea arterei aorte infrarenale, se introduce un tire-up de 4 mm grosime pe sub artera aortă infrarenală și se strânge. În continuare, pentru canularea arterei se introduce în aceiaşi manieră un tire-up (tot de 4 mm) 2 cm mai sus, se strânge parţial și se incizează aorta urmând a se introduce canula.

După introducerea canulei se strânge complet și cel de-al doilea tire-up, în acest mod realizându-se canularea aortei. Tot procesul durează în medie 20 secunde (Figura 2-4).

surgery-montarea-primului

Figura 2: Montarea primului tire-up–ligatura aortei infrarenale.

surgery-celui-de-al-doilea

Figura 3: Montarea și strângerea parțială a celui de-al doilea tire-up la nivelul arterei aorte infrarenale.

surgery-aspect-final-ligatura

Figura 4: Aspect final–ligatura și canularea artera aortă infrarenală.

Pentru canularea venei porte via vena mezenterică inferioară (VMI), se introduce un tire-up de 2 mm grosime pe sub vena mezenterică inferioară și se realizează ligaturarea. Cel de-al doilea tire-up se introduce și se strânge parţial. Apoi se realizează o incizie la acest nivel pe unde se introduce canula de portă, ulterior se strânge complet tire-up-ul în acest mod realizându-se canularea venei porte. Tot procesul durează în medie 15 secunde (Figura 5-7).

surgery-ligatura-venei

Figura 5: Ligatura venei mezenterice inferioare folosind tire-up-ul.

surgery-introducerea-celui

Figura 6: Introducerea celui de-al doilea tire-up la nivelul VMI și strângerea lui parţială.

surgery-aspect-final

Figura 7: Ligatura și canularea VMI–aspect final.

Înainte de începerea perfuzării cu soluţie de prezervare a grefei hepatice se ligaturează artera aortă deasupra emergenței trunchiului celiac. Clasic acest pas se realizează tot cu fir de Silk 2. Pentru acest studiu am folosit tire-up-uri de 4 mm lăţime care au fost plasate pe aorta descendentă toracică, deasupra hiatusului esofagian (Figura 8).

surgery-supradiafragmatice

Figura 8: Ligatura aortei supradiafragmatice.

În cursul dezvoltării acestei metode am observat o mai bună ligaturare a arterei aorte în special în cazul aortelor ateromatoase sau calcificate, lăţimea mai marea a tire-up-urilor față de firul clasic de Silk 2 asigurând distribuirea forţelor de strângere pe o suprafaţă mai mare, ce reduce semnificativ riscul de rupere a vasului.

Rezultate

Am analizat timpul de prelevare, calculat ca fiind timpul dintre incizie și începerea perfuziei cu soluţii reci a portei si a aortei. Durata medie a prelevării la donatorii din lotul 1 a fost de 121,6 ± 20,2 minute. Prelevarea la donatorii din lotul 2 a durat în medie 88 ± 16,2 minute (Figura 9).

surgery-timpul-operator

Figura 9: Timpul operator pentru cele două loturi de pacienți.

Această diferenţa este semnificativă statistic (p=0.036), demonstrând că noua metodă reduce cu mai mult de 30 minute durata prelevării și deci a ischemiei reci.

Discuţii

Procedura de transplant hepatic poate fi divizată în trei faze: prelevarea, ischemia rece și implantarea. Îmbunătăţirile aduse celor trei faze, aduce cu sine și o creştere a supravieţuirii grefei [7,8].

Există actual trei tehnici de prelevare a ficatului pentru transplant: tehnica clasică, tehnica rapidă (aplicată donatorilor instabili) și o tehnică care le îmbină pe cele două anterior amintite. De cele mai multe ori condiţiile clinico-biologice ale donatorului impun folosirea unei anumite tehnici.

Utilizarea tire-up-urilor pentru disecţia și ligatura vasculară reprezintă o metoda rapidă de control vascular al grefei hepatice, care poate fi utilizată în toate procedeele de prelevare hepatică.

Aplicabilitatea utilizării tire-up-urilor poate fi extinsă în cazul confecţionării acestora din materiale inerte, şi la alte tipuri de intervenţii chirurgicale, de la chirurgia deschisă (pentru controlul vascular rapid) la chirurgia laparoscopică.

Timpul de ischemie influenţează semnificativ calitatea grefei, iar uneori, datorită unor factori extrinseci procesului de prelevare hepatică, aceasta poate fi compromisă definitiv [9,10]. Aceşti factori extrinseci, care ţin de cele mai multe ori de metoda de transport a grefei din centrul de prelevare în centrul de implantare nu pot fi tot timpul controlaţi.

De aceea trebuie controlați factorii intrinseci procesului de prelevare și anume o disecţie rapidă a grefei și un control vascular sigur si rapid, in condiţiile pe care le “impune” donatorul [11].

Concluzii

Utilizarea tire-up-urilor reprezintă o metoda simplă, ieftină și fezabilă de scurtare a timpului operator în prelevarea hepatică. Ea poate fi aplicată cu succes la toţi donatorii scurtând timpul efectiv de prelevare, cu consecinţe directe asupra timpului de ischemie rece. Deasemenea ea poate fi aplicată cu succes la donatorii instabili sau Non-heart-beating donor NHBD scurtând timpul de ischemie caldă a grefei hepatice, oferind o grefă de mai bună calitate datorită începerii mai rapide a perfuzării cu soluţii reci de prezervare.

Conflict de interese

Autorii nu au niciun conflict de interese.

References

Select your language of interest to view the total content in your interested language
Post your comment

Share This Article

Article Usage

  • Total views: 12342
  • [From(publication date):
    April-2015 - Sep 22, 2019]
  • Breakdown by view type
  • HTML page views : 8545
  • PDF downloads : 3797
Top